Vragen van de leden Kerstens en Mei Li Vos (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van
Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
topinkomens bij goede doelen loterijen (ingezonden 7 februari 2014)
1
Kent u het bericht ‘Oprichters Goede Doelen Loterijen verdienden 78 mln’? 1)
2
Is het waar dat Goede Doelen Loterijen, zoals de Nationale Postcode Loterij de afgelopen 25
jaar een belangrijke bron van privé-inkomsten voor de vier oprichters waren? Zo ja, hoe
verhoudt zich dat tot het publieke belang van deze loterijen? Zo nee, waarom niet?
3
Hoeveel van de opbrengsten uit lotverkopen van Goede Doelen Loterijen is in de afgelopen
vijf jaar niet aan die goede doelen maar aan licentievergoedingen, salarissen en opbrengsten
van de verkoop van aandelen of andere uitkeringen aan oprichters of eigenaren van die
loterijen uitgegeven? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de opbrengst van de loterijen?
4
Deelt u de mening dat loterijen die ten behoeve van goede doelen in een vergunde markt
actief zijn, terughoudend moeten zijn met het uitkeren van hoge bedragen voor inkomens of
andere uitkeringen aan personen die bij die loterijen werken of daar op een andere manier aan
verbonden zijn? Zo ja, was van een dergelijke terughoudendheid in het geval van de in het
artikel genoemde loterijen sprake, en zo ja, waar blijkt dat uit en hoe verhoudt zich dat tot
hetgeen hierover in het artikel staat? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?
5
Worden er bij het verstrekken van vergunningen aan loterijen op dit moment eisen gesteld ten
aanzien van het beloningsbeleid van die loterij? Zo ja, welke eisen zijn dat dan? Zo nee, deelt
u de mening dat dergelijke eisen, zeker voor loterijen die goede doelen financieren, wel
gesteld zouden moeten gaan worden en hoe gaat u dit bewerkstelligen?
6
Is het waar dat een Britse goededoelen loterij in strijd met de Nederlandse Wet op de
Kansspelen onder andere bingo en een variant op black jack heeft aangeboden? Zo ja, tot
wanneer vond dit aanbod plaats? Wat was de reactie van de Kansspelautoriteit hierop? Zo
nee, wat is er niet waar?
7
Herinnert u zich de motie Bouwmeester c.s. 2) uit 2011 waarin u verzocht werd om te
bewerkstelligen dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen
voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden en uw reactie daarop dat
aanbieders die persisteren in het aanbieden van kansspelen gericht op Nederland te zijner tijd
uitgesloten zullen worden voor een vergunning voor kansspelen in Nederland? Zo ja, wat
betekent dit voor ondernemingen die tot 2013 illegaal actief waren op de Nederlandse
kansspelmarkt?
1) NRC, 1 februari 2014
2) Kamerstuk 32 264, nr. 19